အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Friday, April 30, 2010

Burma is a land of creation, innovation, inspiration.

The Burmese Student Association at UCLA is proud to present a screening of a brand new documentary: "Rangoon Cocoon", on another side of Burma, a vibrant Burma that hasn't stopped dreaming.

Join us Wed. May 12 @ De Neve Auditorium, starting at 7 pm to discover for yourself, the enduring spirit of the Burmese people.

Press release:
Headlines claim: Burma is a land of blood and tears. A land of raised fists against raised batons. A land scarred by cyclones and drug trade.

And yet, Burma is also a land of creation, innovation, inspiration. A cocoon where a thousand metamorphoses take place and a thousand butterflies take flight - rock stars and intellectuals, journalists and bar owners, high tech monks and transsexuals, contemporary artists and daredevil entrepreneurs. Even caught in a nightmare, Burma never stops dreaming.

The documentary presented this year at UCLA is the fruit of the 15,000 pictures and 40 hours of video they brought back. More than a tribute to the enduring spirit of the Burmese people, “Rangoon Cocoon – A story of Burmese Butterflies” illustrates how the faintest flapping of wings can herald the most profound changes.

Type : Music/Art Opening

Sample of Burmese Culture, Beauty & Art: Video; Music & View Point

Date : Wednesday, May 12, 2010

Time :7:oo P.M to 10:00 P.M

Location :De Neve Auditorium

Street :351 Charles E Young Drive

City/Town : Los Angeles, CA


http://www.rangooncocoon.com/