အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Friday, March 7, 2008

Lovely Countries

B.U.R.M.A : Between Us, Remember Me Always.

C.A.N.A.D.A : Cute And Naughty Action that Developed into Attraction

C.H.I.N.A : Come Here?. I Need Affection.

E.G.Y.P.T: Everything's Great, You Pretty Thing!

F.R.A.N.C.E : Friendships Remain And Never Can End.

H.O.L.L.A.N.D :Hope Our Love Lasts And Never Dies.

I.N.D.I.A : I Nearly Died In Adoration.
I.T.A.L.Y : I Trust And Love You.

K.E.N.Y.A : Keep Everything Nice, Yet Arousing.

K.O.R.E.A : Keep Optimistic Regardless of Every Adversity.

L.I.B.Y.A : Love Is Beautiful; You Also.

M.A.N.I.L.A : May All Nights Inspire Love Always.

N.E.P.A.L : Never Ever Part As Lovers.

P.E.R.U: Phorget (Forget) Everyone... Remember Us.

T.H.A.I.L.A.N.D : Totally Happy. Always In Love And Never Dull.

***If you have more,please let me know.***

***သိတာ႐ွိရင္ ေၿပာၿပပါ ***

No comments: