အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Thursday, February 28, 2008

ေတာင္းတဲ့ဆုန႔ဲ ၿပည္႔ပါေစ။
အ႐ွင္ဘုရား........ တပ
ည္႔ေတာ္တူမေလးကို
ပိန္ၿပီး ကိုယ္လံုးလွေအာင္ ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေတာ္မူပါဘုရား။
အ႐ွင္ဘုရား သူ႔ကိုပိန္ေအာင္ မလုပ္နိုင္ဘူးဆိုရင္လည္း
က်န္လူအားလံုး{တပည္႔ေတာ္မပါ} ၀ေအာင္ ဖန္တီးေတာ္မူပါဘုရား။
ဟီး!......ဟီး!
OH! MY DEAR GOD,
PLEASE MAKE MY NIECE TO BE THIN.
IF YOU CAN'T ,
PLEASE DO THE OTHER PEOPLE FAT,
EXCEPT ME.

No comments: