အလည္လာတာ ေက်းဇူးပါ။ မိတ္ေဆြအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ မဂၤလာ႐ွိေသာ ေန႔ရက္မ်ားကို ရယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစ။

Saturday, February 2, 2008

ကြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာ ကဗ်ာ


When I grow up, I black
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black

And you white fellow:
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
When you die, you gray
And you calling me colored??

***Nominated by UN as the best Poem of 2006,
written by an African kid.***

2 comments:

carrie said...

What a nice poem. I wonder how old the kid was that wrote it. Thnks for posting it.

tun said...

I'm sorry,Carrie.Actually I don't remember his age but I will try to find out.If I got it, I will let u know.Thanks for your comment.